Uniwersytet Warszawski
Dr hab., prof. UW Grzegorz Leszczyński

Prof. dr hab Grzegorz Leszczyński

kierownik Zakładu

Kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej, dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. Kieru­je studia­mi podyplo­mo­wy­mi „Lite­ra­tu­ra i książ­ka dla dzieci i młodzie­ży wobec wyzwań nowocze­sno­ści”.

Pracę na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął w 1979 r. W 1989 obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Makowieckiego, w 2006 – uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w. (2006). W 2018 otrzymał tytuł profesora.

W 2014 r. jako pierwszy z grona pracowników Wydziału otrzymał od studentów Pierścień Mocy w kategorii Mistrz. W 2013 r. otrzymał nominację do Nagrody Ikara.

W 2014 r. był przewodniczącym Kapituły Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży, w latach 2002–2005 przewodniczącym Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Sztuka Młodym”.  W latach 1994–2000 pracował w Telewizji Polskiej jako zastępca dyrektora Redakcji Dziecięcej.

Funkcje pełnione na Wydziale:

– od 2016 r. dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum;

– 2008–2016 – prodziekan Wydziału Polonistyki,

– 1990–1993 – zastępca dyrektora Instytutu Literatury Polskiej.

Wydał kilka książek, m.in. Wielkie małe książ­ki (2015), Książ­ka i młody czytel­nik. Zbliże­nia, oddale­nia, dialo­gi (2013, współau­t. M. Zając), Książ­ki pierw­sze. Książ­ki Ostat­nie?(2012), Bunt czytel­ni­ków (2010), Magicz­na Biblio­te­ka (2007), Kultu­ro­wy obraz dziec­ka i dzieciń­stwa w litera­tu­rze drugiej połowy XIX i w XX wieku (2006), Litera­tu­ra i książ­ka dziecię­ca (2003), Elemen­tarz literac­ki (2001), Młodo­pol­ska lekcja fanta­zji (1990).

Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz członkiem Polskiej Sekcji International Board on Books for Young People.

Dr Weronika Kostecka

Dr Weronika Kostecka

Prowadzi badania naukowe i publikuje prace dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej, baśni, fantastyki oraz kultury popularnej. Jej zainteresowania obejmują historię i teorię literatury dla niedorosłego czytelnika, kulturowe, literackie, socjologiczne i pedagogiczne aspekty baśni oraz związki literatury i kultury popularnej z twórczością dla dzieci i młodzieży.

Autorka książek: W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej (2017; współaut. M. Skowera), Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką (2014) oraz Tajemnica księgi. Tropami współczesnej fantastyki dla dzieci i młodzieży (2010), a także artykułów publikowanych w czasopismach i monografiach wieloautorskich. Redaktor naukowy tomów zbiorowych: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (2016; współred. M. Skowera), Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury (2014; współred. M. Skowera) oraz Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen (2013).

Od 2017 r. kieruje Pracownią Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Jest współautorką projektu studiów podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności”, w ramach których prowadzi zajęcia dotyczące historii i teorii baśni, literatury inicjacyjnej oraz wielokulturowości.

W latach 2011–2013 oraz 2017 członkini jury literackiego w konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku”.

Dr Anna Wietecha

Dr Anna Wietecha

Stypendystka FNP w programie „Start” 2013 i 2014. Jest autorką książki Sięgnąć poza wzrok. Doświadczenia percepcyjne w krótkich formach prozatorskich Bolesława Prusa: teksty i konteksty (2015) oraz ponad dwudziestu artykułów opublikowanych w tomach zbiorowych i w czasopismach naukowych jak np. „Wiek XIX”, „Studia Historicolitteraria”, „Tekstualia” i „Acta Humana”. Współredaktorka tomu zbiorowego Polska literatura wysoka i popularna lat 1864–1918. Dialogi i inspiracje (2011).

Interesuje się literaturą i kulturą końca XIX wieku, a w tym m.in.: związkami z antykiem, zagadnieniami synestezji i przekładu intersemiotycznego, kwestią reprezentacji rzeczywistości, percepcją w literaturze, literaturą popularną i wielowymiarowością zjawiska tolerancji w tekstach kultury.

mgr Agnieszka Dobrowolska

mgr Adam Franke

mgr Aleksandra Gąsowska

mgr Mariusz Hałuszka

mgr Marta Jaworek

sekretarz Zakładu

mgr Aleksandra Korczak

mgr Katarzyna Mazur-Lejman

mgr Marta Niewieczerzał

mgr Anna Mik

mgr Ewelina Rąbkowska

mgr Krzysztof Rybak

mgr Maciej Skowera