Uniwersytet Warszawski
Dr hab., prof. UW Grzegorz Leszczyński

Prof. dr hab Grzegorz Leszczyński

kierownik Zakładu

Kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej, dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. Kieru­je studia­mi podyplo­mo­wy­mi „Lite­ra­tu­ra i książ­ka dla dzieci i młodzie­ży wobec wyzwań nowocze­sno­ści”.

Pracę na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął w 1979 r. W 1989 obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Makowieckiego, w 2006 – uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w. (2006). W 2018 otrzymał tytuł profesora.

W 2014 r. jako pierwszy z grona pracowników Wydziału otrzymał od studentów Pierścień Mocy w kategorii Mistrz. W 2013 r. otrzymał nominację do Nagrody Ikara.

W 2014 r. był przewodniczącym Kapituły Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży, w latach 2002–2005 przewodniczącym Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Sztuka Młodym”.  W latach 1994–2000 pracował w Telewizji Polskiej jako zastępca dyrektora Redakcji Dziecięcej.

Funkcje pełnione na Wydziale:

– od 2016 r. dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum;

– 2008–2016 – prodziekan Wydziału Polonistyki,

– 1990–1993 – zastępca dyrektora Instytutu Literatury Polskiej.

Wydał kilka książek, m.in. Wielkie małe książ­ki (2015), Książ­ka i młody czytel­nik. Zbliże­nia, oddale­nia, dialo­gi (2013, współau­t. M. Zając), Książ­ki pierw­sze. Książ­ki Ostat­nie?(2012), Bunt czytel­ni­ków (2010), Magicz­na Biblio­te­ka (2007), Kultu­ro­wy obraz dziec­ka i dzieciń­stwa w litera­tu­rze drugiej połowy XIX i w XX wieku (2006), Litera­tu­ra i książ­ka dziecię­ca (2003), Elemen­tarz literac­ki (2001), Młodo­pol­ska lekcja fanta­zji (1990).

Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz członkiem Polskiej Sekcji International Board on Books for Young People.

Dr Weronika Kostecka

Dr Weronika Kostecka

adiunkt

Prowadzi badania naukowe i publikuje prace dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej, baśni, fantastyki oraz kultury popularnej. Jej zainteresowania obejmują historię, metodologię badań i teorię literatury dla niedorosłego czytelnika, kulturowe, literackie i socjologiczne aspekty baśni oraz związki literatury i kultury popularnej z twórczością dla dzieci i młodzieży.

Autorka książek: W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej (2017; współaut. M. Skowera), Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką (2014) oraz Tajemnica księgi. Tropami współczesnej fantastyki dla dzieci i młodzieży (2010), a także artykułów publikowanych w czasopismach i monografiach wieloautorskich. Redaktorka naukowa tomów zbiorowych: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (2016; współred. M. Skowera), Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury (2014; współred. M. Skowera) oraz Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen (2013).

Pełni funkcję redaktorki naczelnej czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”. Od 2017 r. kieruje Pracownią Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Jest współautorką projektu studiów podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności”, w ramach których prowadzi zajęcia dotyczące historii i teorii baśni, literatury inicjacyjnej oraz wielokulturowości.

Stypendystka Internationale Jugendbibliothek w Monachium. Członkini Polskiej Sekcji International Board on Books for Young People, International Research Society for Children’s Literature oraz  International Association for the Fantastic in the Arts.

W latach 2011–2013 oraz 2017 członkini jury literackiego w konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku”.

 

Dr Maciej Skowera

adiunkt

sekretarz Zakładu

Jego zainteresowania naukowe i prace badawcze dotyczą historii, teorii i współczesnych metodologii badań literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz literatury i kultury popularnej (zwłaszcza takich konwencji i odmian gatunkowych jak fantasy, horror i dystopia), dziejów klasyki literackiej dla dzieci i młodzieży (w tym praktyk adaptacyjnych i renarracyjnych) oraz konstruktów dziecka i dzieciństwa w literaturze i kulturze dla dorosłych.

Autor książek: Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie (2022) oraz W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej (2017; współaut. W. Kostecka). Współredagował monografie wieloautorskie: Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana (2018; współred. W. Kostecka, A. Mik), Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (2016; współred. A. Mik, P. Pokora), Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (2016; współred. W. Kostecka) oraz Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury (2014; współred. W. Kostecka). Artykuły i rozdziały jego autorstwa ukazały się w recenzowanych czasopismach naukowych i tomach zbiorowych. Pełni funkcję zastępcy redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”.

W 2018 był stypendystą w Międzynarodowej Bibliotece Młodzieżowej (Internationale Jugendbibliothek) w Monachium. Jest członkiem Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży UW, IRSCL (Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego do Badań nad Literaturą Dziecięcą) i Polskiej Sekcji IBBY (Międzynarodowej Izby ds. Książek dla Młodych). Juror literacki (2015–2016) i przewodniczący jury literackiego (2019–2020) w organizowanym przez PS IBBY konkursie Książka Roku, juror w 31. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (2020), juror w konkursie Lista Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej (2021–2022). Poza Uniwersytetem Warszawskim pracuje jako adiunkt w Muzeum Książki Dziecięcej (dziale specjalnym i czytelni naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego).

mgr Karolina Sypniewska